Strona główna » Liczba opiekunów podczas wycieczki szkolnej

Dla zapewnienia uczestnikom wycieczki szkolnej bezpieczeństwa niezbędne jest przydzielenie odpowiedniej liczby opiekunów. Liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna zawarta jest w Ustawie o Usługach turystycznych i wynosi w zależności od wieku dzieci i rodzaju wycieczki od 10 do 15 dzieci na jedną osobę dorosłą.

  1. Na wycieczce krajoznawczo – turystycznej opiekę winna sprawować jedna osoba na 15 uczestników;
  2. Na wycieczce turystyki kwalifikowanej jedna osoba powinna sprawować opiekę nad grupą do 10 osób, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
  3. Przy przejazdach kolejowych jedna osoba na 9 uczestników;
  4. Na szlakach wodnych i w Tatrach jeden opiekun na 5 osób.